09
Cz, Gru

Listy z Prezestanu: Apel o praworządną nowelizację ustaw spółdzielczych


       APEL O PORZĄDNĄ NOWELIZACJĘ USTAW SPÓŁDZIELCZYCH
„ S +” - skrót


      
Zapowiedź wprowadzenia M+ także do spółdzielni mieszkaniowych jest okazją do do nowelizacji ustaw spółdzielczych i tym samym do naprawy funkcjonowania SM. W Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa wytężona praca nad tym programem. Znowu z udziałem po prezesowsku zaINTERESowanych funkcjonariuszy z ZRSMRP, KRS itp.? To dla PiS spółdzielczy suweren?!

     Poniższe kwestie wymagają uwzględnienia i publicznego, rzetelnego wyjaśnienia.
Zaskakujący jest odwrót obecnej ekipy rządzącej od głoszonych poglądów i głównego udziału PiS w dobrym, niestety nie dokończonym kierunku nowelizacji USM w 2007 roku. Wtedy słusznie wyrugowano możliwość budowania nowych mieszkań lokatorskich /i własnościowych/. Zdecydowanym przeciwnikiem m. in. tego były związki rewizyjne i KRS - reprezentujące funkcyjne lobby, bardzo zainteresowane dalszym władztwem w orwellowskiej wersji oraz SLD i PSL jako ich polityczne oparcie. Teraz pewnie MIiB ma w tym środowisku wielkie poparcie.

      Przypomnieć trzeba główne wady lokatorskich i potem własnościowych mieszkań. Lokatorskie były budowane głównie w PRL-owskich warunkach typu a’la Alternatywy 4. Z kredytów powiedzmy państwowych oraz z wkładów spółdzielców. Potem, mimo całkowitego spłacenia tych mieszkań przez mieszkańców via spółdzielnia, nie stawały się one własnością „lokatora”, a pozostawały w spółdzielni, która ze swych środków NIC nie wydała na ich budowę!

      Wymyślono następnie sprytny wybieg na wyciągniecie miliardów zł od milionów spółdzielców poprzez możliwość odpłatnego niestety przekształcenia lokatorskiego /w całości wcześniej spłaconego przecież!/ na tzw. własnościowe. One nadal własnością SM! W świadomości skołowaconych spółdzielców utrwalono mit, że wykupują mieszkanie. JAK MOŻNA WYKUPIĆ COŚ W CAŁOŚCI SPŁACONEGO! Wielu mieszkańców do dziś nie odróżnia własnego od własnościowego, wykupu od przekształcenia tytułu prawnego do lokalu.

      W 2007 r. PiS z poparciem PO słusznie wprowadziły możliwość zwrotu tych nadpłaconych wielkich kwot na poczet wpłat na fundusz remontowy. Jednak zostawiono szczwaną furtkę, że zwrot zależy od woli tzw. walnych zgromadzeń. Efektem zapobiegliwych prezesów były jako pierwsze po tamtej nowelizacji odmowne uchwały WZ – miliardy wcięło!

      Gdy w 2007 r. PiS wraz z PO wreszcie wprowadziły możliwość tzw. uwłaszczenia na całkowicie przecież spłaconych mieszkaniach lokatorskich /przy ogromnym sprzeciwie ww. lobby/, ukuto kolejny fałszywy mit – o wykupie mieszkań ZA ZŁOTÓWKĘ!!! Ten bełkot utrwalił się do dziś. Wcześniej po nowelizacji z 2000 r. na wniosek zarządów wydziwiano z wydzielaniem nieruchomości, z okrajaniem działek, z plątaniną tzw. mienia sm i nieruchomości. Pod różnymi pretekstami utrudniano wyodrębnianie lokali. Władcze lobby poprzez głównie posłów SLD i PSL jeszcze w poprzedniej kadencji zabiegało np. w TK o dodatkowe dopłaty przy przenoszeniu całkowicie spłaconych mieszkań spółdzielczych na własność odrębną. Wniosek nie rozpatrzony powodu zakończenia kadencji.

      Podobnie jak wiosek do TK grupy posłów PiS także w poprzedniej kadencji o uregulowanie ponad miliona tzw. książeczek mieszkaniowych, których właściciele zostali z groszami i na lodzie. Kolejne ograbienie ciułaczy, znacznie większe od Amber Gold, a w majestacie państwowych dawnych gwarancji. Czy te stare książeczki mieszkaniowe będą „zaliczone” do M+?


      
Mimo ustanowienia w około 50 % zasobów administrowanych przez sm własności odrębnej, one nadal w półniewolniczej decyzyjnie zależności od swych najemnych pracowników – prezesów!

1.Warunki początkowe.
1.1. Ustalić rzetelną DIAGNOZĘ faktycznego stanu działania spółdzielczości. Spółdzielczo-podobna patologia jest od dawna tajemnicą poliszynela.
1.2. Tzw. konsultacje społeczne z koniecznym udziałem autentycznie ODDOLNYCH środowisk spółdzielców, stowarzyszeń, grup czy nawet indywidualnych aktywistów. Zestaw znany z sejmowego wysłuchania publicznego w poprzedniej kadencji.
2. Wymogi kierunkowe.

2.1. Zapisy ustawowe JEDNOZNACZNIE sformułowane, do bezpośredniego stosowania. Bez możliwości ekwilibrystycznego nadawania im dowolnych dziwacznych znaczeń w trakcie realizacji, masowo praktykowanego niestety.
2.2. Zminimalizować odsyłanie do rozstrzygnięć statutowych.
2.3. Nowe ustawy wprost obowiązujące z dniem ich ogłoszenia, niezależnie od starych statutów.
2.4. Zdecydowanie i realne ukierunkowanie zmian na PODMIOTOWE właścicielsko oraz decyzyjnie ogółu tzw. zwykłych członków:
       a) Jawność wobec członków funkcjonowania organów spółdzielni pod każdym względem.
       b) Bez dominacji zarządów. Ich rola ma być wyłącznie służebna wobec spółdzielców.
       c) Organy samorządowe w składzie reprezentatywnym dla środowiska członkowskiego
       d) Faktyczna kontrola członkowska, nad każdym aspektem funkcjonowania spółdzielni.

2.5. Zlikwidować centralne i regionalne struktury swojsko niby nadzorczo- kontrolne:

       a) Likwidacja związków rewizyjnych. Zbędnych ze względu na dalekie od obiektywizmu tzw. lustracje, wykorzystujące sztuczne prawo do wyrażania opinii w imieniu ogółu spółdzielców wcale ich w te opinie przecież niewyposażających. Przy tym dublujące dodatkowo KRS
       b) Zlikwidować Krajową Radę Spółdzielczą w formie obecnej m. in. z powodów wyżej wskazanych. Ewentualne utworzenie centralnego lub branżowych przedstawicielstw spółdzielczych wyłącznie na zasadzie faktycznej reprezentacji oddolnego środowiska członkowskieg
        
c) Wprowadzić niezależny od środowiska funkcyjnego /od aktualnego i z przeszłości/ centralny organ kontrolny o roboczej nazwie KOMISJA NADZORU SPÓŁDZIELCZEGO . Do kontrolowania KAŻDEJ dziedziny funkcjonowania spółdzielni, wraz z uprawnieniami NAKAZOWYMI. Lustracje w dotychczasowej formie jako niby kontrole dawno zostały skompromitowane.

2.6. Oprócz zmian w generalnej Ustawie prawo spółdzielcze wprowadzić odpowiednio zróżnicowane zmiany w zapisach szczegółowych odpowiadających specyfice poszczególnych sektorów.

3. Szczegółowe dezyderaty ustawowe do M+ w SM. Tu w odniesieniu do spółdzielni mieszkaniowych, jednak do odpowiedniego przeniesienia do innych sektorów. Według zapowiedzi medialnych poprzez włączenie M+ do istniejących sm zanosi się na powrót do tych starych skompromitowanych rozwiązań. LOKATORSKIE M + jednak na pewno:

       a) Decyzje o inwestycji z M+ koniecznie poprzedzone PEŁNYM naborem chętnych, wiążącymi UMOWAMI z nimi wraz z bezzwrotną opłatą wstępną na koszty przygotowania inwestycji;

       b) Grunt na M+ w sm ma pochodzić z ZEWNĄTRZ, nie z zasobów sm;

      c) Koszty inwestycji w każdej fazie NIE OBCIĄŻAJĄ WCALE, nawet przejściowo spółdzielni.

      d) Ewentualne kredyty na inwestycje M+ w sm zaciągane NIE PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ, a przez narodowy organ zarządzający programem M+.

      e) Zabezpieczeniem kredytu powinna być HIPOTEKA na poszczególnych lokalach M+ i odpowiednio na ich nieruchomości. NIE jakikolwiek składnik mienia sm wcześniej funkcjonującej.

      f) Jakichkolwiek mieszkań spółdzielczych NA WYNAJEM nie da się pogodzić z ustawową zasadą o nieodnoszeniu przez sm korzyści finansowych kosztem członków! Te M+ nawet pod spółdzielczym USŁUGOWO zarządem powinny być własnością rządowej agencji, nie sm. Mieszkańcy stamtąd NIE POWINNI BYĆ CZŁONKAMI SM.

      g) Koszty funkcjonowania nieruchomości M+ w sm wcale NIE OBCIĄŻAJĄ SPÓŁDZIELNI, do której M+ wprowadzono. To ma być wydzielony, samofinansujący się twór z udziałem wsparcia z rządowego planu, np. jako wyodrębniona trwale przybudówka sm „matki’, nie spółdzielnia.

      g) Chyba, że decydenci M+ wymyślą tworzenie nowych, ODDZIELNYCH samodzielnych SM typu M+.

      h) Wprowadzenie M+ do starych sm z konieczną ZGODĄ WIĘKSZOŚCI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI!!


4. Postulaty do naprawy USM /i w odpowiednim zakresie UPS/.
4.1.a) Jednoznacznie zdefiniować pojęcie MIENIA SPÓŁDZIELNI /w sm - dokładnie wg. opisu art. 40 USM, bez wciskania tam lokali mogących być przedmiotem ustanowienia własności odrębnej/.
     b) Dokładnie określić INDYWIDUALNY zakres własności tego mienia przez członków. Z przypisaniem wartości stosownej części do każdego z członków/lub wzór stałego algorytmu/.
     c) Opisać procedurę rozliczania się SM z tego mienia na rzecz CZŁONKA tracącego członkostwo.
     d) Opisać procedurę rozliczania się SM z mienia na rzecz wydzielającej się WSPÓLNOTY lokalowej.e) Do zbycia mienia spółdzielni konieczna uchwała WZ z udziałem ponad 50% wszystkich członków. Bez zmyślnej furtki w rodzaju „o ile statut nie stanowi inaczej”.

4.2.a) SM licząca więcej niż 300 członków ma OBOWIĄZEK prowadzenia strony internetowej i tam na bieżąco umieszczać wszystkie dokumenty już wskazane w ustawie oraz wszystkie materiały na WZ.

     b) Dostęp do tych danych dla zalogowanych członków, co jest możliwe w XXI wieku. W szeregu sm tzw. e-usługi dziś obejmują niezwykle okrojony dostęp członków do dokumentów.

     c) W mniejszych sm te dokumenty dostępne w biurze z możliwością kopiowania na swój nośnik.

     d) Archiwizowanie co najmniej przez 15 lat.

4.3. Każda forma decyzji wydanej przez organ lub pełnomocnika dotycząca uprawnień członkowskich oraz kwestii majątkowych spółdzielni ma znamiona UCHWAŁY!

4.4.a) W art. 8¹ USM ująć , że członek ma prawo zapoznania się z wymienionymi tam dokumentami, a zarząd ma OBOWIĄZEK ich udostępnienia!

     b) Zapoznawanie się wprost określić w USM jako WGLĄD, SAMODZIELNE KOPIOWANIE lub SPORZĄDZANIE KOPII /odpisu/ przez administrację.

     c) Wgląd i samodzielne kopiowanie przez członka na swoim sprzęcie oczywiście BEZPŁATNE.

     d) Wprost określić, że opłata za wydanie żądanej kopii wyłącznie wg. KOSZTÓW RZECZOWYCH sporządzenia kopii. Bez osobowych! Koszty rzeczowe teraz nie przekraczają 10 gr brutto za stronę.

     f) Umowy /faktury, rachunki/ z osobami trzecimi powinny być udostępniane członkom BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ. Wystarczy z ustawowego nakazu zastrzec, że zarząd może zawierać umowy tylko z kontrahentami nie roszczącymi żadnych zastrzeżeń względemujawienia umów i faktur. Dla zapewnienia faktycznej, nie iluzorycznej KONTROLI CZŁONKOWSKIEJ.

     g) Wprost wpisać TERMIN realizacji wniosków o udostępnienie do 14 dni z ewentualnym uzasadnionym przedłużeniem do miesiąca.

     h) Do katalogu dopisać inne dokumenty, np. nagrania audio lub video z obrad organów, jeśli i tak je dokumentowano, materiały dodatkowe /załączniki/.

4.5. PEŁNE WYNAGRODZENIA członków zarządu oraz pracowników administracji powinny być jawne dla członków przecież utrzymujących ich. Bez żadnych uników. Wystarczy w umowach prowadzić obligatoryjną klauzulę o braku zastrzeżeń pracownika.

4.6a) WZ z podziałem NA CZĘŚCI tylko w wyjątkowych uzasadnionych sensownymi możliwościami organizacyjnymi sytuacjach.

    b) NATYCHMIAST ZNIEŚĆ tzw. ZPCz jeszcze w niektórych SM.

    c) Każda część WZ pod nadzorem NOTARIUSZA przechowującego dokumentację.

    d) Każdy członek spółdzielni może uczestniczyć także w innych częściach walnego zgromadzenia, bez prawa udziału w głosowaniu, ale z prawem do wypowiedzi.

    e) Udział w WZ ma być OBOWIĄZKIEM członka.

    f) WZ prawomocne WYŁĄCZNIE przy obecności co najmniej 50% ogółu członków.

    g) Bezskutecznie tak zwołane WZ w drugimterminie powoduje, że spółdzielnia z mocy prawa poddana jest procedurze LIKWIDACJI i niezwłocznie przechodzi pod zarząd likwidatora! Niech wreszcie członkowie przestaną być figurantami!

    h) TYLKO CZŁONKOWIE spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

    i) Zarząd jedynie ma obowiązek przygotować WZ organizacyjnie oraz wnieść tylko te punkty do porządku, które nakazaneustawowym terminarzem, np. wybory, odwołania, doroczne sprawozdania, itp.

    j) Projekty uchwał mogą być zgłaszane nie później niż na 14dni przed posiedzeniem WZ. walnego zgromadzenia albo jego pierwszej części.

    k) Zarząd spółdzielni /WZ/:

1) Powiadamia członków o WZ na piśmie poprzez umieszczenie zawiadomień w skrzynkach pocztowych, na stronie internetowej i w biuletynie na co najmniej 30 dni przez terminem zebrania.

2) Niezwłocznie wykłada w siedzibach administracji , także osiedlowych i umieszcza na stronie internetowej dla zalogowanych członków materiały konieczne do przedstawienia na WZ oraz zgłoszone projekty uchwał i poprawki nie później niż następnego dnia po ich powstaniu.

    l) Wszystkie uchwały WZ zapadają po uzyskaniu ponad 50% głosów przy co najmniej 50% quorum OGÓŁU CZŁONKÓW. Bez rozmydlania na inne niższe czy wyższe progi.

    ł) Uchwały WZ w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu albo odwołania członków rady nadzorczej są podejmowane w głosowaniu tajnym.

    m) Nieudzielenie przez walne zgromadzenie absolutorium członkowi zarządu powoduje jego odwołanie z funkcji i zobowiązanie RN do NIEZWŁOCZNEGO ROZWIĄZANIA stosunku pracy.

    n) Zarząd NIE MA PRAWA KWESTIONOWAĆ I ZASKARŻAĆ uchwał WZ oraz RN. Może to czynić osobiście członek zarządu jako członek spółdzielni w trybie takim samym jak inni członkowie.

4.7. STANDARDOWY statut jako załącznik do ustawy ma być przykładowym WZORCEM dla wszystkich spółdzielni danego typu. Jedyne różnice wyłącznie określające istotne kwestie lokalizacyjne, organizacyjne, liczbowe.

4.8a) Członkiem sm może być WYŁĄCZNIE osoba mająca z nią faktyczny związek lokalowy.

    b) Członkiem może być współmałżonek, jednak małżonkom przysługuje łącznie JEDEN GŁOS.

    c) Z dniem wejścia w życie nowelizacji USM ustaje członkostwo z INNYCHTYTUŁÓW, np. tzw. oczekujący, wyłącznie z tytułu zatrudnienia, oraz ich współmałżonków.

    d) Znieść możliwość pozbawianiaczłonkostwa w sm. W to miejsce wprowadzić bardzo dokładnie uzasadnione zawieszenie czy ograniczenie części tych praw.

4.9a) Nakazać korektę podziału na nieruchomości w sm tam, gdzie są one szkodliwe, niesprawiedliwe i komplikujące samodzielne funkcjonowanie nieruchomości.

    b) Bezwzględnie uregulować ustawą stan prawny gruntów pod budynkami mieszkalnymi tam, gdzie sm nie mają nadal żadnego tytułu prawnego. Naprawienie tych zaszłości konieczne!

    c) Wydzielone tereny ogólnodostępne zbyć na rzecz gminy. Z powodu ponoszenia kosztów ich utrzymania wyłącznie przez mieszkańców sm.

    d) Lokale W CAŁOŚCI SPŁACONE z mocy prawa powinny stawać się odrębną własnością. W trybie administracyjnym.

    e) Wprowadzić w pełni powstawanie WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH według Ustawy o Własności Lokali, zatem od pierwszego wyodrębnionego lokalu!

    f) Wprowadzić jako obligatoryjne ROZLICZENIE MAJĄTKU sm z tak powstającymi wspólnotami. Finansowe lub z kontynuacją w proporcjonalnym partycypowaniu właścicielskim w tym mieniu.

    g) Ponieważ opór przeciw realizacji p. e) będzie wielki i może nie być to wprowadzone, proponuje się ustawową organizację sm JAKO WSPÓLNOTĘ WSPÓLNOT SPÓŁDZIELCZYCH. Każda nieruchomość funkcjonuje według zasad UoWL w zakresie niestety ograniczonym przymusowym zarządem spółdzielczym. Jednak ograniczonym do ZARZĄDU ZWYKŁEGO:

    g1) Każda nieruchomość lokalowa zatem jako nieruchomość spółdzielcza ma posiadać SAMORZĄD NIERUCHOMOŚCI /spółdzielczy odpowiednik zarządu wspólnoty z UoWL/;


      Zarząd spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:

    g2) Ewidencję i rozliczenie przychodów i wydatków eksploatacji według szczegółowo rozpisanych wszystkich tytułów wydatków– rzetelnie, uczciwie, jawnie, dla płatników;

    g3) Ewidencję i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego – rzetelnie jw.

    g4) Zarząd sm przedkłada każdemu samorządowi nieruchomości a one każdemu uprawnionemu mieszkańcowi bardzo szczegółowe rozliczenie wpływów i wydatków eksploatacyjnych oraz oddzielnie remontowych - NIEZWŁOCZNIE po sporządzeniu bilansu za miniony rok.

4.10. Opłaty na działalność kulturalno-oświatową w sm wyłącznie DOBROWOLNE, a działalność ta oparta na samofinansowaniu – bez dofinansowania, np. z nadwyżki bilansowej czy innych środków sm, a z ewentualnymi celowymi dotacjami zewnętrznymi.

4.11a) Spółdzielnia jest obowiązana przedstawić szczegółową KALKULACJĘ WYSOKOŚCI OPŁAT i obligatoryjnie dołączać do każdej decyzji o zmianie opłat.

     b) Dokładne i jako powszechnie obowiązujący w ustawie sporządzić wykaz wszystkich możliwych SZCZEGÓŁOWYCH TYTUŁÓW KOSZTÓW.

4.12. Pożytki z własnej działalności gospodarczej sm w CAŁOŚCI przeznacza na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości spółdzielni w zakresie obciążającym członków spółdzielni.

4.13. O zamiarze zaciągania jakichkolwiek KREDYTÓW zarząd zobowiązany jest ze znacznym uprzedzeniem skutecznie poinformować ogół przewidzianych do spłacania tych kredytów i uzyskania AKCEPTUJĄCEJ opinii większości mieszkańców danych nieruchomości, a w odniesieniu do innych ogólnych przedsięwzięć – poparcia WZ z pełnym quorum.

4.14a) Przepisy KARNEjednoznaczne, do bezpośredniej realizacji, skuteczne odpowiednio dla członków zarządu, pełnomocników, pracowników, członków RN, w tym z uwzględnieniem kierowniczego współsprawstwa za naruszenie któregokolwiek z ustawowych i służbowych obowiązków, np.:

     b) Za DOPUSZCZENIE do braku rozliczenia kosztów budowy lokalu w wymaganych terminach, brak kalkulacji wysokości opłat, nie wydanie zaświadczenia w terminie – grzywna od 2 000 zł wzwyż albo ograniczenie wolności co najmniej miesięczne;

     c) Za DOPUSZCZENIE do nieudostępnienia członkowi spółdzielni wymaganych ustawą dokumentów grzywna od 5 000 zł wzwyż albo kara ograniczenia wolności co najmniej 3 miesięcy.

     d) Podobne jak wyżej kary za DOPUSZCZENIE do braku lub nieterminowe umieszczanie na stronie internetowej wymaganych ustawą dokumentów oraz za brak lub nieterminowe załatwienie wniosku wynikającego z innych praw członka;

     e) Odpowiedzialność za inne przewinienia na ogólnych zasadach – jednak OSOBISTA DECYDENTÓW.

     f) Orzekanie w trybie kodeksu postępowania karnego.

     g) Osoba pełniąca funkcję w sm po uprawomocnieniu się wyroku za złamanie prawa w związku z pełnieniem tej funkcji z dniem uprawomocnienia się wyroku z mocy prawa zostaje POZBAWIONA FUNKCJI w sm. W przypadku pracownika – DYSCYPLINARNE ZWOLNIENIE;

     h) Prawomocne ww. wyroki wraz z uzasadnieniem są rejestrowane i ARCHIWIZOWANE w administracji sm przez okres dopuszczalny rejestrem skazanych lub okresem związanym z wyrokami za wykroczenia;

     i) Rejestr wyroków wraz z sentencją jest dostępny zalogowanym członkom na stronie internetowej oraz każdemu do osobistego udostępnienia.

4.15a) W sprawach o uznanie za nieważne czy o chylenie ogólnych uchwał organów sm stroną przeciwną jest spółdzielnia reprezentowana przez zarząd.

    b) W sprawach o uznanie za nieważne czy o uchylenie uchwał /wszelkich decyzji/ dotyczących CZŁONKA stroną jest nie sm, a OSOBIŚCIE KIERUJĄCY ORGANEM lub osoba PODEJMUJĄCA zaskarżaną decyzję, jeśli decyzję podjęto poza organem sm, solidarnie ze współsprawcą kierowniczym. Na ich koszt. Za naruszenie prawa przez konkretne osoby nie może odpowiadać bezosobowa spółdzielnia i płacić ogół spółdzielców.

   
    Celem powyższego jest skuteczne prewencyjne zminimalizowanie nieodpowiedzialnego a łatwego od dawna łamania prawa w sm przy niewspółmiernie niesymetrycznie słabej pozycji prawnej członków wobec osób funkcyjnych.

4.16a) Członkowie zarządu i RN są wobec członków danej sm FUNKCJONARIUSZAMI PUBLICZNYMI, bowiem zarządzają mieniem społecznym powstałym w znacznej części z pomocą wsparcia ŚRODKAMI PUBLICZNYMI /budżetowymi, unijnymi/ - ze wszystkimi konsekwencjami w obrębie sm.

     b) Administrację sm obowiązują wymogi kpa. Z powodów jw.

4.17. Kwestie dodatkowe.

4.17a) Własność lokalu rozciąga się również na przylegające do niego balkon, loggię i taras, trwale połączone z budynkiem, przydzielone pomieszczenie piwniczne, parkingowe, itp. które służą do WYŁĄCZNEGO KORZYSTANIA przez właściciela lokalu, z wyłączeniem elementów ich konstrukcji. Ich powierzchni nie wlicza się do powierzchni użytkowej lokalu.

    b) Ustawą nakazać w terminie /np. 1 roku/ dokonanie KOREKTY AKTÓW NOTARIALNYCH nie uwzględniających oczywistych wymogów a powyższego punktu. Na koszt spółdzielni z możliwością dochodzenia zwrotu od funkcyjnych sprawców takich wadliwych zapisów. Wprowadzeni w błąd użytkownicy czy właściciele lokali nie powinni ponosić dodatkowych kosztów.

5. Uwagi .

5.1.Wszelkie prawomocne rozstrzygnięcia sądowe, a zwłaszcza sądów wyższych instancji, szczególnie sądów centralnych, powinny być szybko koniecznie wiążące dla podobnych później wszczynanych spraw przynajmniej według zasady JEDNOLITOŚCI ORZECZNICTWA! Inaczej będziemy mieć dotychczasowy kogel – mogel z uciążliwym i czasochłonnym od nowa rozstrzyganiem analogicznych kwestii wcześniej rozstrzygniętych! A do tego wielu pozwów nie zgłaszają do sądów członkowie i mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych właśnie ze względu na nieświadomość swych praw, procedur oraz na owe uciążliwości i zaporowe zbędne koszty przy upominaniu się o zwyczajną sprawiedliwość - już kiedyś per analogiam rozstrzygniętą!

5.2. W postępowaniach przed organami publicznymi, w tym wobec organów sprawiedliwości, członek sm ma mieć uznawaną osobowość prawną oraz interes prawny, jeśli sprawa dotyczy jakiegokolwiek aspektu funkcjonowania jego spółdzielni. W tym m. in. odnośnie postępowań o szkodę na rzecz sm, bowiem ustawowo majątek sm jest własnością członków, nawet prywatną

    
Powyższe kierunkowe postulaty może centralnym gremiom decydującym o kształcie prawa przybliżą faktyczną konieczność radykalnych a sensownych zmian w ustawach spółdzielczych. Uregulować rzecz ustawowo – wreszcie dobrze, bez konieczności kolejnych „odkrywczych” nowelizacji! Prace na ustawami powinny być prowadzone przy otwartej kurtynie.

 

 

 

Andrzej Cieślikowski

 

Spółdzielca ze spółdzielczo podobnej spółdzielni mieszkaniowej.

 

Olsztyn, październik 2016

 

 

Petycja o reformę spółdzielczości >>

Pin It

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.