27
Śr, Paź

Spółdzielnia mieszkaniowa to wspólne gospodarstwo mieszkających w niej ludzi. Ludzie ci nazywają się członkami spółdzielni i RAZEM stanowią organ najważniejszej władzy w spółdzielni zwany WALNYM ZGROMADZENIEM CZŁONKÓW.

 

Wspólne gospodarstwo będzie dobrze funkcjonować tylko wtedy, kiedy należący do niego członkowie będą starali się solidarnie wywiązywać ze swoich obowiązków. Jeśli większość z nich będzie usiłowała wykręcać się ze swoich obowiązków to ta druga część członków gospodarstwa w końcu się zniechęci i wtedy gospodarstwo zacznie „schodzić na psy”

 

Podobnie jest ze spółdzielnią. Ponieważ wszyscy jej mieszkańcy nie mogą równocześnie zajmować się formalnościami związanymi z prawidłowym funkcjonowaniem spółdzielni, członkowie spółdzielni do prowadzenia jej spraw zatrudnili ZARZĄD i płacą członkom zarządu za prowadzenie z należytą starannością spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem spółdzielni. Żeby zarząd nie kombinował członkowie spółdzielni wybierają spośród siebie RADĘ NADZORCZA (od kilku do kilkunastu osób), której świętym obowiązkiem jest codzienne sprawdzanie czy zarząd prawidłowo wykonuje zadania powierzone mu przez członków spółdzielni. Zarząd i rada upoważnione są do podejmowania niektórych decyzji dotyczących bieżącej działalności spółdzielni. Ale są w funkcjonowaniu spółdzielni sprawy, na które muszą dać zgodę wszyscy członkowie spółdzielni i bez tej zgody zarząd i rada nadzorcza nie mogą dalej urzędować. Dlatego zarząd musi co roku do końca czerwca zwołać Walne Zgromadzenie Członków spółdzielni.

 

Decyzje Walnego podejmowane są w głosowaniu przeważnie jawnym ale są też decyzje zapadające w głosowaniu tajnym (jak np. wybór członków rady nadzorczej na nową kadencję).

A oto wykaz spraw, o których muszą się wypowiedzieć członkowie spółdzielni. Członkowie muszą:

1) Przyjąć lub odrzucić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółdzielni za ubiegły rok.

2) Przyjąć lub odrzucić sprawozdanie Zarządu z działalności spółdzielni za ubiegły rok

3) Przyjąć lub odrzucić sprawozdanie z działalności finansowej spółdzielni (tzw. bilans ) za ub. rok

4) Udzielić lub nie udzielić absolutorium członkom zarządowi spółdzielni

5) Dokonać wyboru nowych członków Rady Nadzorczej ( w tym roku kończy się kadencja Rady)

6) Zatwierdzić albo odrzucić uchwałę zarządu o podziale nadwyżki bilansowej lub o sposobie pokrycia straty bilansowej

7) Wyrazić zgodę albo nie na kredyt jaki zarząd może zaciągnąć ( zarząd proponuje ile chce wziąć tego kredytu)

8) Wyrazić zgodę albo nie na sprzedaż nieruchomości spółdzielni ( zarząd proponuje co chce sprzedać)

9) Wyrazić zgodę albo nie na zmianę przepisu w statucie spółdzielni (zarząd proponuje treść poprawki)

10) Przyjąć lub odrzucić uchwały zaproponowane oddolnie czyli przez członków spółdzielni
( członkowie mają prawo proponować walnemu przyjęcie uchwały. Taka uchwała musi być podpisana przez co najmniej 1o członków. Zarząd musi taką uchwałę przedstawić Walnemu pod głosowanie)

 

Pierwsze sześć punktów to bardzo ważne sprawy – wręcz strategiczne dla funkcjonowania spółdzielni. Obowiązek zatwierdzenia przez Walne sprawozdań z działalności spółdzielni za poprzedni rok oraz wystawienia Zarządowi oceny przez udzielenie lub nieudzielenie mu ABSOLUTORIUM jest aktem władzy Walnego a przez to mechanizmem kontroli oraz wpływu członków spółdzielni na to co się w niej dzieje.

 

Jeśli członkowie spółdzielni są zadowoleni z pracy zarządu to głosują za przyjęciem sprawozdań oraz za udzieleniem zarządowi absolutorium. Jeśli nie są zadowoleni to głosują przeciw i zarząd jest odwołany. Rada nadzorcza musi wtedy ogłosić konkurs na nowy zarząd.

 

Żeby taką kontrolę sprawować nad tym co się dzieje w spółdzielni członkowie spółdzielni powinni wziąć liczny udział w corocznym WALNYM ZGROMADZENIU. Tymczasem z praktyki wynika, że na walne przychodzi niecałe 5% członków spółdzielni. 5% to przeważnie są zwolennicy prezesów, którzy przegłosują każdą, nawet szkodliwą dla ogółu członków spółdzielni, decyzję zarządu. Na to co się dzieje w spółdzielniach, wobec takiego stanu rzeczy , na więc wpływ spółdzielcza znikoma mniejszość, bo zdecydowana większość członków nie korzysta ze swoich praw.

 

Jest takie polskie przysłowie, o którym warto pamiętać, a które brzmi:

 

JAK SOBIE POŚCIELESZ, TAK SIĘ WYŚPISZ.

 

Wkrótce pokażemy pełny komplet dokumentów na walne włącznie z projektami uchwał przygotowanymi przez zarząd jednej ze spółdzielnido przegłosowania przez Walne i będziemy te materiały komentować.

 

 

Źródło: TEMIDA contra SM

 

Niniejsza publikacja została przygotowana na podstawie informacji zgłaszanych przez członków postkomunistycznych spółdzielni, pracowników SM, przedstawicieli firm mających styczność z robotami w spółdzielniach. Generalnie ma służyć interesowi publicznemu poprzez scharakteryzowanie i przybliżenie patologicznych mechanizmów wykształconych w totalitarnej spółdzielczości. Ponadto ma zachęcać organy ścigania i wymiar sprawiedliwości do aktywniejszych działań na rzecz ochrony praworządności i standardów państwa demokratycznego.

Dostajemy dużo skarg w sprawie rozliczeń kosztów ogrzewania w postkomunistycznych spółdzielniach mieszkaniowych. Nagminnym już problemem są kominowe dopłaty niejednokrotnie prowadzące do postępowań sądowych i zagrożenia eksmisją. W odpowiedzi na społeczne zapotrzebowanie poniżej omawiamy niektóre problemy rozliczeń.

Więcej artykułów…

Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.