18
Cz, Sie

Firmy wykorzystujące torby foliowe mają obowiązek rejestracji w BDO do 31 grudnia 2019 r.

Zasady wykorzystania toreb foliowych objętych opłatą recyklingową w handlu detalicznym i hurtowym. Kto i w jakim terminie jest zobowiązany do rejestracji w BDO? Jakie sprawozdania musi składać?

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, są obowiązani do złożenia wniosku o wpis w rejestrze BDO w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę podmiotu i będą mogli prowadzić działalność bez posiadania takiego wpisu do dnia jego uzyskania.

Prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani do samodzielnego weryfikowania obowiązku rejestracji. Zaleca się kontakt z urzędem marszałkowskim właściwym dla siedziby firmy i ustalenie w jaki sposób należy dokonać wpisu, gdyż dotychczas nie wydano rozporządzenia z wzorem wniosku o wpis/aktualizującego wpisu w rejestrze BDO w zakresie torebek foliowych, a wnioski elektroniczne mają być dostępne dopiero od 1 stycznia 2020 r.

Od 01.01.2020 roku składanie wniosków o wpis lub wniosków aktualizacyjnych będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej przez stronę BDO. Nie będzie już możliwe składanie wniosków w formie papierowej.

W przypadku województwa mazowieckiego firmy zarejestrowane w tamtejszym BDO nie muszą składać wniosku o wpis w zakresie torebek foliowych do 31 grudnia 2019 r. Obowiązek złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO dotyczy jedynie podmiotów, które obecnie nie są zarejestrowane w mazowieckim BDO.

Po 1 stycznia 2020 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, będą musieli złożyć (już elektronicznie) wniosek aktualizujący wpis w rejestrze BDO podając informację o rodzaju prowadzonej działalności i miejscach jej prowadzenia.

Na przedsiębiorcach prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym dla każdego miejsca (sklepu) oddzielnie.

Pierwsze sprawozdanie z zakresu nabytych i wydanych lekkich oraz pozostałych toreb z tworzyw sztucznych przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, składają za 2019 rok w terminie do 15 marca 2020 roku i będzie dotyczyć:

  • od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w zakresie lekkich toreb foliowych (od 15 do 49 mikrometrów),
  • od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. w zakresie pozostałych toreb foliowych (50 i więcej mikrometrów).

Podstawa prawna:

Art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw:

„Przedsiębiorcy prowadzący w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy zmienianej w art. 7, są obowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. i mogą prowadzić działalność bez posiadania takiego wpisu do dnia jego uzyskania.”

Poniżej odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące opłaty recyklingowej przygotowane w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) oraz wyjaśnienia Ministerstwa Środowiska zamieszczone na stronie internetowej https://archiwum.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/controller/detail/News/news/oplata-recyklingowa-za-torby-foliowe-pytania-i-odpowiedzi/

Opłata recyklingowa za torby foliowe – pytania i odpowiedzi

Od 1 stycznia 2018 r. lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego nie mogą być już oferowane za darmo w punktach sprzedaży. Zostały one objęte symboliczną opłatą (tzw. opłatą recyklingową), która będzie doliczana do obowiązującej ceny takiej torby lub będzie jej podstawową opłatą. Od 01 września 2019 r. również pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego zostały objęte opłatą recyklingową.

Obowiązek ograniczenia tzw. foliówek wynika z przepisów Unii Europejskiej. Dlatego Ministerstwo Środowiska przygotowało odpowiednie przepisy dotyczące opłaty recyklingowej (opłata za torebkę foliową wydawaną przy kasie). Zgodnie z ustawą opłata ta będzie mogła wynosić maksymalnie 1 zł. W rozporządzeniu Ministra Środowiska do ustawy ustalono jednak, że będzie to 20 groszy. Bezpłatne pozostaną natomiast bardzo lekkie torby na zakupy (o grubości poniżej 15 mikrometrów), tzw. zrywki służące np. do pakowania żywości luzem (np. mięso, owoce, warzywa).

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE OPŁATY RECYKLINGOWEJ

Czy torba na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości poniżej 15 mikrometrów może być w każdym przypadku bezpłatnie oferowana klientowi?
Nie. Bardzo lekka torba na zakupy z tworzywa sztucznego (o grubości poniżej 15 mikrometrów) może być bezpłatnie oferowana klientowi wyłącznie w przypadku, gdy jest przeznaczona do pakowania żywności sprzedawanej luzem, jako ich podstawowe opakowanie, co jest związane ze względami higienicznymi.

Czy żywność posiadająca już własne opakowanie może zostać zapakowana w bardzo lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (o grubości poniżej 15 mikrometrów) i wydana klientowi bez pobrania opłaty recyklingowej?
Nie, ponieważ nie stanowiłaby podstawowego opakowania tej żywności (patrz odpowiedź nr 1).

Czy torba na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów podlega opłacie recyklingowej?
Tak. Od 1 września 2019 r. podlegają opłacie recyklingowej również torby pozostałe o grubości równej 50 mikrometrów i większej.

Czy bardzo lekka torba na zakupy z tworzywa sztucznego, która nie podlega opłacie recyklingowej, może mieć grubość 15 mikrometrów?
Nie. Bardzo lekka torba na zakupy z tworzywa sztucznego jest torbą o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, a więc do 14 mikrometrów włącznie.

Czy prowadząc sklep z narzędziami, pakując klientowi różne drobne elementy (np. śrubki) w torebki o grubości poniżej 15 mikrometrów jest obowiązek pobrania od niego opłaty recyklingowej?
Tak. Zwolnione z opłaty są torby poniżej 15 mikrometrów tylko w  przypadku pakowania żywności (patrz odpowiedź nr 1).

Czy pakując w sklepie produkty w woreczki z tworzywa sztucznego tzw. woreczki strunowe czyli bez uszu istnieje obowiązek pobrania opłaty recyklingowej. Woreczki mają grubość poniżej 50 mikrometrów?
Tak. Takie woreczki podlegają opłacie recyklingowej. Definicja lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego stanowi, że są to torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego.

Czy sprzedając lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego w paczkach zawierających np. 1000 sztuk mam obowiązek pobrać od każdej torby opłatę recyklingową? Torby te nie będą służyć do pakowania nabywanych w moim sklepie produktów.
Nie. Torby te będą podlegać opłacie recyklingowej w chwili, gdy podmiot, który je nabył, będzie je oferował w sklepie klientom do pakowania nabywanych tam produktów.

Czy oferując torbę mieszkańcom w ramach zbierania używanej odzieży z gospodarstw domowych mam obowiązek pobierania od nich opłaty recyklingowej?
Nie. Opłata recyklingowa jest pobierana jedynie w przypadku oferowania jej klientom do pakowania produktów nabywanych w jednostce handlu detalicznego lub hurtowego.

Czy torby papierowe podlegają opłacie recyklingowej?
Nie.

Czy torby ze skrobi podlegają opłacie recyklingowej?
Tak. Opłacie recyklingowej podlegają torby ze skrobi jako torby na zakupy z tworzywa sztucznego. PLA czyli poliaktyd jest polimerem i w związku z tym zgodnie z definicją tworzywa sztucznego, zawartą w art. 8 pkt 15b ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, należy uznać go za tworzywa sztuczne.

Czy istnieje obowiązek prowadzenia dodatkowej ewidencji sprzedanych toreb pobranych opłat oraz sporządzania sprawozdań dla właściwych organów?
Tak. Od 1 września 2019 r. istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji oraz sporządzania sprawozdania.

Czy opłata pobierana od klienta za lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego musi być równa opłacie recyklingowej?
Nie. Prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego może ustalić dowolną cenę za lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego pod warunkiem, że w cenie tej zostanie uwzględniona opłata recyklingowa w wysokości 20 gr. Przykład: opłata przy kasie za lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego jest równa 50 gr, w tym 20 gr stanowi opłata recyklingowa.

Czy prowadząc jednostkę handlową mogę uiścić opłatę recyklingową we własnym zakresie, a klientowi wydać torbę za darmo?
Nie. Prowadzący jednostkę handlową ma obowiązek pobrania opłaty recyklingowej od klienta nabywającego torbę. Jeżeli przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlową oferuje lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego bez pobierania od klientów opłaty recyklingowej podlega administracyjnej karze pieniężnej wynoszącej od 500 zł do 20 000 zł.

Co należy zrobić z pobraną opłatą recyklingową?
Od 1 września 2019 r. opłata recyklingowa dotyczy zarówno lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów, jak i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej.

Począwszy od roku 2020 opłatę recyklingową pobraną w danym kwartale należy przekazać marszałkowi województwa do 15 dnia miesiąca po upływie kwartału, w którym została pobrana. Opłatę recyklingową za rok 2019 należy przekazać marszałkowi województwa do 15 marca 2020 r.

Czy opłata recyklingowa musi być pobierana za lekkie torebki wydawane klientom przez osoby handlujące na bazarach?
Tak. Opłata recyklingowa za lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego jest pobierana przez przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane takie torby przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce. Taką jednostką handlową jest też stoisko na bazarze.

Czy sprzedając karmę dla zwierząt sprzedawaną luzem, która jest pakowana w bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego (o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów) muszę pobierać opłatę recyklingowa?
Tak. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149, z późn. zm.) w definicji "żywności" odwołuje się do art. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem definicja "żywności" (środek spożywczy) nie obejmuje m.in. pasz, którą zgodnie z definicją są substancje lub produkty, w tym dodatki, przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone, przeznaczone do karmienia zwierząt. W związku z powyższym torby, w których sprzedawana jest karma i przysmaki dla zwierząt, nie spełniają definicji bardzo lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego, w związku z czym podlegają opłacie recyklingowej.

Czy rozdając materiały promocyjne lub szkoleniowe w torbie z tworzywa sztucznego np. na targach, szkoleniach itp. mam obowiązek pobrać opłatę recyklingową?
Nie. Wydawanie materiałów promocyjnych w torbach z tworzywa sztucznego np. na targach, szkoleniach itp. nie podlega opłacie recyklingowej, ponieważ te materiały nie są oferowane w jednostce handlowej jako produkty. Torby te nie służą więc do pakowania nabywanych w jednostce handlowej produktów.

Czy oferując klientowi produkt, który fabrycznie, przez producenta został zapakowany w torbę (np. zgrzaną lub sklejoną folię) z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów, mam obowiązek za to opakowanie pobrać opłatę recyklingową?
Nie. Zgodnie z przepisami opłatę recyklingową należy pobrać za lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego oferowaną nabywającemu produkty w danej jednostce handlowej do pakowania tych produktów. Fabryczne opakowanie produktu nie mieści się więc w przypadku określonym przepisami w zakresie pobierania opłaty recyklingowej.

Czy prowadząc lokal gastronomiczny, w którym wydaje nabywcom jedzenie na wynos w lekkiej torbie na zakupy z tworzywa sztucznego mam obowiązek pobrać opłatę recyklingową?
Tak (z zastrzeżeniem pkt powyżej). Wynika to z faktu, że użyte w ustawie pojęcie jednostki handlu detalicznego oznacza miejsce, w którym prowadzona jest sprzedaż detaliczna towarów. Powyższe pojęcie z kolei jest stosowane w statystyce publicznej i zostało zdefiniowane przez Główny Urząd Statystyczny: „sprzedaż detaliczna towarów - sprzedaż towarów własnych i komisowych (nowych i używanych) w punktach sprzedaży detalicznej, placówkach gastronomicznych oraz innych punktach sprzedaży (np. składy, magazyny) w ilościach wskazujących na zakup dla potrzeb indywidualnych nabywców”. W związku z powyższym punkty gastronomiczne (restauracje, bary itp. punkty oferujące dania, w tym na wynos) mieszczą się w pojęciu jednostki handlu detalicznego, a więc lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego oferowane w tych punktach do pakowania zakupionych produktów podlegają opłacie recyklingowej.

Jaki urząd może prowadzić kontrole w zakresie opłaty recyklingowej?
Kontrolę przestrzegania przepisów w zakresie obowiązku pobierania od klientów opłaty recyklingowej prowadzi inspekcja handlowa. W sprawach dotyczących opłaty recyklingowej stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Czy opłata recyklingowa podlega podatkowi VAT oraz czy jest obowiązek wykazywania opłaty na paragonie?
W zakresie podatku od towarów i usług oraz kas rejestrujących właściwym organem jest Minister Finansów (MF), który wydał komunikat w tej sprawie. Cena torby foliowej z opłatą recyklingową podlega opodatkowaniu VAT 23%. W związku z tym, torebki foliowe nie będą mogły być sprzedawane taniej niż za 0,20 zł + 23% VAT, czyli 0,25 zł/sztukę.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2056)

[2] rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. [1] w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm. 3)

ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579)

 

Źródło: auraeko.pl

 

Pin It

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.