30
Cz, Cze

Wszystko o dodatkach mieszkaniowych

Dodatek mieszkaniowy i pomoc finansowa dla mieszkańców

 

Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe w Gminie Białystok przypomina mieszkańcom o możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy i pomoc finansową ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

DODATEK MIESZKANIOWY – jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są wstanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

 

WARUNKI, JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ ABY OTRZYMAĆ DODATEK MIESZKANIOWY (obowiązuje od 01.03.2013 r. do nadal)

 

1. Posiadanie tytułu prawnego:

- umowa najmu,

- podnajem,

- spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe),

- własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej,

- własność innego lokalu mieszkalnego,

- własność domu jednorodzinnego,

- własność budynku wielorodzinnego, w którym zajmuje lokal,

- inny tytuł prawny,

 

Osoba bez tytułu prawnego może wystąpić z wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego, gdy oczekuje na dostarczenie przysługującego jej lokalu zamiennego lub socjalnego.

 

2. Dochód na osobę (średni z ostatnich 3 miesięcy) nie powinien przekraczać:

- dla gospodarstw wieloosobowych kwoty 1.038,94 zł/os. * ilość osób w rodzinie (jest to 125% z kwoty 831,15 zł – wysokości najniższej emerytury),

- dla gospodarstw jednoosobowych kwoty 1.454,51 zł (jest to 175% z kwoty 831,15 zł – wysokości najniższej emerytury).

Kryterium dochodowe zmienia się zawsze przy waloryzacji rent i emerytur.

 

3. Dodatek przysługuje na normatywną powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego, zależną od ilości zamieszkałych osób.

 

Przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia normatywna jest przekroczona ale nie więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%:

Na każdą kolejną osobę przypada dodatkowo 5 m2 do powierzchni normatywnej.

 

* Dodatkowa powierzchnia (+15 m2) przysługuje, gdy w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju decyduje zespół do spraw orzekaniao niepełnosprawności wpisując to w orzeczeniu.

 

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje, jeżeli na zamieszkałe osoby przypada więcej m2 powierzchni użytkowej zajmowanego lokalu mieszkalnego niż dopuszcza ustawa.

 

Wymagane dokumenty do otrzymania dodatku mieszkaniowego:

 

- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego – potwierdzony przez Spółdzielnię Mieszkaniową z wydrukiem czynszowym za ostatni miesiąc (miesiąc złożenia wniosku),

- deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku – dochód (renty i emerytury bez odliczeń; kwoty wynagrodzenia pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki na ZUS –emerytalne, rentowe, chorobowe- bez odliczenia podatku i ubezpieczenia zdrowotnego; kwoty nieopodatkowane uzyskiwane przez wszystkich członków gospodarstwa domowego) na podstawie zaświadczeń i oświadczeń.

 

Wnioski należy służyć w MOPS–ie. Na złożony wniosek upoważniony pracownik przeprowadza wywiad środowiskowy. Podczas wywiadu wnioskodawca składa oświadczenie o stanie majątkowym w imieniu wszystkich członków gospodarstwa domowego. Odmowa złożenia oświadczenia lub stwierdzenie rażącej dysproporcji między faktycznym stanem majątkowym a wykazanymi dochodami stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

 

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia następującego po dniu złożenia wniosku.

 

Istnienie długu czynszowego nie przekreśla starania o dodatek mieszkaniowy, pod warunkiem, że dług czynszowy nie powstał w trakcie wcześniejszego otrzymywania dodatku mieszkaniowego!

 

ŚWIADCZENIA PRZYZNAWANE PRZEZ MOPS

 

Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej: wynosi 542 zł.

 

Kryterium dochodowe rodziny: iloczyn kwoty kryterium dochodowego, czyli kwoty 456 zł iliczby osób w rodzinie.

 

Osoba samotnie gospodarująca: to osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe.

 

Rodzina: osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

 

* ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY - przysługuje osobie, która ukończyła 75lat. Zasiłek ten przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy. Kwota zasiłku pielęgnacyjnego to 153 zł miesięcznie.

 

* DODATEK PIELĘGNACYJNY – świadczenie wypłacane przez ZUS. Przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty i uznanej za całkowicie niezdolną do samodzielnej egzystencji albo po ukończeniu 75lat. Tym ostatnim dodatek ten ZUS przyznaje z urzędu.

 

Wysokość dodatku wynosi 186, 71 zł.

 

* ZASIŁEK STAŁY – świadczenie przyznawane przez MOPS.

 

Przysługuje:

- samotnej osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku (ukończenie przez kobietę 60 lat, przez mężczyznę 65 lat), jeśli jej dochód jest niższy niż 542zł miesięcznie,

- osobie mieszkającej w rodzinie, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 456 zł miesięcznie.

Wysokość tego zasiłku to różnica pomiędzy kryterium dochodu a faktycznym dochodem. Zasiłek stały nie może być niższy niż 30 zł miesięcznie; oraz nie wyższy niż 529 zł.

* ZASIŁEK OKRESOWY – przysługuje, jeżeli z powodu długotrwałej choroby lub innych problemów mamy kłopoty z utrzymaniem się.

 

Przysługuje:

- Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy niż 542 zł,

- Rodzinie, w której dochód na osobę jest niższy niż 456 zł.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

 

* ZASIŁEK CELOWY – przyznawany na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej – w szczególności na pokrycie części lub całości: zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, biletu kredytowanego, kosztów pogrzebu.

 

Przysługuje:

- Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy niż 542 zł,

- Rodzinie, w której dochód na osobę jest niższy niż 456 zł,

- Osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

 

* USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA – forma pomocy przysługująca osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

 

Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy
zapewnić.

 


Usługi opiekuńcze obejmują:

1. Zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych: pomoc w codziennych zajęciach, tj.: robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie z uwzględnieniem diety, załatwianie spraw urzędowych, pranie bielizny pościelowej i osobistej.

2. Opiekę higieniczno-sanitarną: mycie, kąpanie, ubieranie, dozowanie lekarstw dla osób chorych, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych.

3. Pielęgnację zleconą przez lekarza.

4. Pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji osoby: podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań, organizowanie spacerów, czytanie.

 

Ośrodek pomocy społecznej przyznając usługi opiekuńcze ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia oraz zasady odpłatności.

 

Jak załatwić formalności?


Musimy zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej m.in. z zaświadczeniem od lekarza potwierdzającym zasadność przyznania takiej formy pomocy i dokumentami potwierdzającymi sytuację finansową. Potem pracownicy socjalni przeprowadzą wywiad środowiskowy.

 

Jeśli nie przekraczamy kryterium dochodowego, mamy prawo do nieodpłatnej pomocy. Jeśli nasz dochód jest wyższy, wysokość odpłatności zależy od naszego miejsca zamieszkania, bo sprawy te regulowane są uchwałami rad gminnych i miejskich. Niektóre gminy zwalniają z opłat dodatkowe grupy ludzi.

 
ZAPRASZAMY!

 

Poniżej do pobrania formularze w formacie pdf.

Pin It

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.