09
Cz, Gru

Białystok, 12 lipca 2010 r.


Stanisław Bartnik
ul. Upalna 1A lok. 84
15-668 Białystok


Sąd Apelacyjny
w Białymstoku
Zażalenie na decyzję rzecznika dyscyplinarnego


Z zaskoczeniem przyjmujemy doniesienia medialne o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec wiceprezesa białostockiego sądu okręgowego Jerzego Fiedoruka. Zaistniałe okoliczności wydają się dziwne, ponieważ jako wnioskodawcy nie otrzymaliśmy żadnej informacji uzasadniającej stanowisko rzecznika, a o sprawie dowiadujemy się z mediów.

W imię interesu społecznego, umacniania dobrego imienia i zaufania do białostockiego sądu, wnosimy o przeprowadzenie postępowania dyscyplinarnego. Sędzia Jerzy Fiedoruk nie jest początkującym sędzią, pełni funkcję wiceprezesa sądu, więc z pewnością zna prawo, a w szczególności art. 86 ustawy o ustroju sądów powszechnych.

Zgodnie z art. 86 § 1 i 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych (w związku z art. 29 Prawa o ustroju sądów administracyjnych i art. 70 § 1 Prawa ustroju sądów wojskowych) oraz art. 37 ustawy o Sądzie Najwyższym (w związku z art. 49 Prawa o ustroju sądów administracyjnych), sędzia nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia, ani innego zajęcia (również nieodpłatnego) bądź sposobu zarobkowania, które przeszkadzałoby w pełnieniu obowiązków sędziego, mogło osłabiać zaufanie do jego bezstronności lub przynieść ujmę godności urzędu sędziego.

Sędzia nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego, członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni, być członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą. Nie może też prowadzić działalności gospodarczej, czy to sam, czy wspólnie z innymi osobami, ani zarządzać taką działalnością, lub być przedstawicielem przedsiębiorcy. Sędziemu nie wolno również posiadać w spółce prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego.

Z powyższych regulacji jednoznacznie wynika, że sędziowie mają zakaz pełnienia innych funkcji i że zakaz zasiadania w radzie nadzorczej spółdzielni jest wymieniony bezpośrednio. Dlatego mocno zaskakuje przedstawione w doniesieniach medialnych stanowisko. Mamy nadzieję, że w tym przypadku doszło do niefortunnego nieporozumienia.

Dla opinii publicznej niezrozumiały wydaje się fakt dwukrotnego zasiadania w radzie przy tak jednoznacznym stanie prawnym i rezygnacji z mandatu dopiero po interwencjach spółdzielców. Okoliczności te mogą wywołać wśród obywateli poczucie nierówności wobec prawa oraz przekonanie, że wysokich funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości nie obowiązują powszechnie przyjęte standardy.
Należy zauważyć, że sąd, jako organ władzy państwowej jest dobrem wszystkich obywateli, dlatego niedopuszczalne wydaje się tolerowanie zachowań mogących podważać zaufanie do sądu oraz mogących godzić w dobre imię innych sędziów wykazujących nienaganne postawy. Uznajemy, że zewnętrzna interwencja jest niezbędna ponieważ środowisko sędziów stanowi silnie zhierarchizowaną grupę zawodową i odnosimy wrażenie, że trudno jest sędziom funkcjonującym na szczeblu rejonowym i okręgowym występować z tego rodzaju wnioskami, szczególnie dotyczącymi przełożonych.

W związku z ujawnieniem wspomnianego, aż dwukrotnego narusznia art. 86 ustawy przez wiceprezesasądu okręgowego wBiałymstoku, wnosimy o przeprowadzenie kontroli przestrzegania art. 86 ustawy przez sędziów białostockiego sądu rejonowego, okręgowego i apelacyjnego. Ponadto prosimy o kontrolę postępowań sądowych z udziałem J. Fiedoruka i zbadanie, czy orzekając w sprawach spółdzielnia - spółdzielca, sędzia Fiedoruk nie podlegał w tych postępowaniach wyłączeniu z mocy ustawy.

Uprzejmie prosimy o poinformowanie jakie decyzje zostaną podjęte w niniejszej sprawie.Andrzej Kępa
Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe


Stanisław Bartnik
Stowarzyszenie Nasze Osiedle
Załączniki:
- kopie wykazów członków RN;
- kopia publikacji.


autor / źródło:

Redakcja

Białystok, 26 kwietnia 2010 r.


Stanisław Bartnik
ul. Upalna 1A lok. 84
15-668 Białystok
członek rady nadzorczejZarząd
Rada Nadzorcza
SM Słoneczny Stok
BiałystokCzwarty wniosek o obniżenie opłaty eksploatacyjnej

W związku z licznymi skargami mieszkańców na wysokie czynsze w SM Słoneczny Stok, pogłębiającym się zadłużeniem czynszowym spółdzielców oraz trudną sytuacją gospodarczą na terenie Białegostoku wskutek kryzysu gospodarczego (zwolnienia, zamrożenie płac, wyższe bezrobocie, podwyżka cen artykułów żywnościowych, wzrost innych kosztów utrzymania), ponawiam wniosek o obniżenie opłaty eksploatacyjnej do poziomu rynkowego, obowiązującego we wspólnotach mieszkaniowych, tj. około. 1,00 zł za m2 powierzchni lokalu.


Uzasadnienie

Podobnie jak w przypadku cen wywozu odpadów, zbliżenie stawki opłaty eksploatacyjnej do poziomu wolnorynkowego obowiązującego we wspólnotach mieszkaniowych (średnio: 0,70-1,00 zł/m2) zahamuje dalszy wzrost zadłużenia czynszowego mieszkańców spółdzielni Słoneczny Stok i bezpośrednio wpłynie na ograniczenie skali ubóstwa. Występujące aktualnie duże różnice w kosztach utrzymania między spółdzielniąSłoneczny Stok, a wspólnotami mieszkaniowymi, czynią nieatrakcyjnym zamieszkiwanie w zasobach spółdzielni. Stan ten w połączeniu ze starzejącymi się budynkami skutkuje nasilaniem odpływu lepiej sytuowanej ludności, przenoszącej się np. do tańszych i efektywniej zarządzanych wspólnot mieszkaniowych lub domów jednorodzinnych. W dłuższej perspektywie taka sytuacja spowoduje jeszcze większą koncentrację w zasobach SM Słoneczny Stok ludności najuboższej i najsłabiej zarabiającej. Może to przysporzyć dodatkowych kłopotów, gdyż ubóstwo często idzie w parze ze wzrostem przestępczości. W wymiarze ekonomicznym natomiast wymusi zwiększanie nakładów na pomoc społeczną oraz może przyczynić się do wzrostu skali dewastacji majątku (przykład ul. Barszczańskiej). Wymienione czynniki będą jeszcze mocniej pogłębiać dysproporcje między wspólnotami mieszkaniowymi, a spółdzielnią Słoneczny Stok, gdyż spółdzielnia mając wzrastającą grupę zadłużonych zostanie zmuszona do dalszego podwyższania opłat pozostałym członkom w celu ratowania płynności finansowej. Ponadto potencjalni nabywcy mieszkań poeksmisyjnych lub nowych, oferowanych przez SM Słoneczny Stok, porównując realne koszty utrzymania z ofertami rynkowymi (wspólnoty: 0,70-1,00 zł/m2) oraz zestawiając warunki środowiskowe i stan techniczny budynków, nie będą zainteresowani zakupem lokali w spółdzielni, mimo oferowania różnorodnych zachęt. Sytuacja tego rodzaju jest widoczna już dzisiaj w SM Słoneczny Stok, ponieważ od długiego czasu zarząd nie jest w stanie sprzedać nowowybudowanych mieszkań mimo relatywnie atrakcyjnej ceny. W dłuższej perspektywie spadek wartości mieszkań na rynku wtórnym determinowany wskazanymi czynnikami oraz mniejsze zainteresowanie zasobami SM Słoneczny Stok dotknie bezpośrednio pozostałych członków spółdzielni chcących np. wynająć, czy zbyć swoje lokale na wolnym rynku. Warto nadmienić, że tych negatywnych skutków nie zniwelują częstsze eksmisje i wzmożenie prób handlu lokalami poeksmisyjnymi, gdyż spółdzielnia nie będzie już mogła czerpać zysków ze sprzedaży mieszkań poeksmisyjnych (dotyczy lokali ze spłaconymi kosztami budowy), ponieważ wprowadzono regulacje zobowiązujące do wypłaty eksmitowanym wartości rynkowej ich lokali uzyskanej przez spółdzielnię w wyniku sprzedaży.Stanisław Bartnik


Załącznik
- kopia wniosku mieszkańców.


autor / źródło:

Redakcja

Białystok, 26 kwietnia 2010 r.


Stanisław Bartnik
ul. Upalna 1A lok. 84
15-668 Białystok
członek rady nadzorczej


Zarząd
Rada Nadzorcza
SM Słoneczny Stok
Białystok


Wniosek o umożliwienie odpracowywania zadłużenia

Ze względu na pogłębiające się zadłużenie czynszowe oraz ważny interes społeczny, wnoszę o wprowadzenie systemu odpracowywania zadłużenia spółdzielcom pozostającym bez pracy, a zgłaszającym gotowość odpracowania zaległości czynszowych.


Uzasadnienie

Umożliwienie odpracowywania zadłużenia czynszowego jest zgodne z ideą spółdzielczości i zasadą zrzeszania się w celu zmniejszania kosztów i udzielania solidarnej pomocy. Odpracowywanie zaległości czynszowych może polegać na zlecaniu prostych prac pomocniczych na podstawie umowy-zlecenia lub uowy o dzieło.

Całkowicie niezrozumiałe i sprzeczne z interesem SM Słoneczny Stok jest stanowisku zarządu i rady nadzorczej odmawiające zgody na odpracowanie zaległości czynszowych członkom wnioskującym o taką formę rozliczenia ze spółdzielnią.

Ponadto nie znajduje żadnego uzasadnienia i jest sprzeczne z interesem SM Słoneczny Stok odmawianie zainteresowanym członkom współdziałania w zamianie lub sprzedaży lokali w celu szybkiej spłaty zaległości czynszowych.Stanisław Bartnik


autor / źródło:

Redakcja

Białystok, 26 kwietnia 2010 r.


Stanisław Bartnik
ul. Upalna 1A lok. 84
15-668 Białystok
członek rady nadzorczej


Zarząd
Rada Nadzorcza
SM Słoneczny Stok
Białystok


Wniosek o obniżenie wynagrodzeń i likwidację premii

W związku z trudną sytuacją ekonomiczną spółdzielni Słoneczny Stok, wnoszę o obniżenie wynagrodzeń członkom zarządu SM Słoneczny Stok do wysokości 2,5-krotności średniego rynkowego miesięcznego wynagrodzenia oraz likwidację premii kwartalnej w wysokości 30% miesięcznego wynagrodzenia brutto, wypłacanej członkom zarządu.


Uzasadnienie

Rada nadzorcza w porozumieniu z zarządem zatwierdziła podwyżkę wynagrodzeń pracownikom oraz uchwaliła nowe bardzo wysokie stawki wynagrodzeń członkom zarządu. Z nieznanych powodów przy naliczaniu wysokości wynagrodzeń prezesom przyjęto jako bazę wielokrotność średniego wynagrodzenia w spółdzielni, a nie średnie wynagrodzenie rynkowe! Zaakceptowane przez radę nadzorczą uchwałą 34/2009 wysokie wynagrodzenia (prezesowi 4-krotność średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto w SM Słoneczny Stok i zastępcom prezesa 3,5-krotność średniego miesięcznego wynagrodzenia) nie ma merytorycznego uzasadnienia i nastąpiło w całkowitym oderwaniu od realnej sytuacji ekonomicznej spółdzielni. Po zatwierdzeniu nowych wynagrodzeń rada nadzorcza w porozumieniu z zarządem dokonała niczym nieuzasadnionej dużej podwyżki opłat czynszowych.

SM Słoneczny Stok ma duże zadłużenie długoterminowe, rosnące zadłużenie czynszowe mieszkańców, zdecydowanie wyższe od rynkowych opłaty za mieszkania oraz przeżywa trudności ze sprzedażą nowowybudowanych lokali. Wymienione problemy są spowodowane rosnącą konkurencją zewnętrzną i zmniejszeniem atrakcyjności spółdzielni wskutek obniżenia konkurencyjności i wiarygodności SM Słoneczny Stok.

Zdecydowanie wyższe niż we wspólnotach mieszkaniowych koszty zarządzania nasilają systematyczny odpływ zamożniejszej ludności z zasobów SM Słoneczny Stok. Wzrasta liczba ubogich rodzin, zadłużonych i zagrożonych eksmisją. Trudna sytuacja materialna najuboższych grup zamieszkujących w zasobach SM Słoneczny Stok sprzyja pogorszeniu ściągalności czynszów. Wzrastające zadłużenie czynszowe mieszkańców i inne czynniki, np. nieorganizowanie przetargów na zakup usług (np. wywóz odpadów) przyczynia się do nieuzasadnionego podwyższania opłat czynszowych, co wywołuje dalszy spadek konkurencyjności, wiarygodności i potęguje problemy.

W związku z powyższym całkowicie niezasadne i niezgodne z interesem spółdzielni, oderwane od realiów ekonomicznych było zaakceptowanie przez radę nadzorczą wysokich wynagrodzeń członkom zarządu i podwyżek pracownikom. Ponadto nie ma żadnego uzasadnienia przyznawanie prezesom premii kwartalnych.

Spółdzielnia nie jest prywatną firmą, a członkowie zarządu nie są właścicielami SM Słoneczny Stok. W świetle powyższego nie ma powodów aby opłaty czynszowe służyły zaspokajaniu wygórowanych roszczeń płacowych kosztem pogorszenia warunków egzystencji członków spółdzielni.Stanisław Bartnik


autor / źródło:

Redakcja

Białystok, 26 kwietnia 2010 r.


Stanisław Bartnik
ul. Upalna 1A lok. 84
15-668 Białystok
członek rady nadzorczej


Zarząd
Rada Nadzorcza
SM Słoneczny Stok
BiałystokWniosek o wycofanie roszczeń finansowych wobec skarbu państwa


W związku z bezprecedensowym żądaniem skierowanym do władz Rzeczypospolitej Polskiej o wypłatę odszkodowania za rzekome straty finansowe poniesione w wyniku uwłaszczenia mieszkań lokatorskich, wnoszę o wycofanie żądań, zaprzestanie podważania dobrego imienia spółdzielni i narażania członków SM Słoneczny Stok na bardzo wysokie koszty postępowania sądowego.


Uzasadnienie

W świetle obowiązujących przepisów bezsporne jest, że bezwzględnym warunkiem uwłaszczenia lokali lokatorskich była spłata przez uwłaszczających się przypadających na nich kosztów budowy lokali oraz spłata przypadającej na wyodrębniane lokale umorzonej części pomocy państwowej. Bezsporne jest, że mieszkania lokatorskie były budowane wyłącznie ze wskazanych źródeł, a więc środków spółdzielców (średnio 70-75%) oraz pomocy państwowej. Każda spółdzielnia mieszkaniowa była jedynie pośrednikiem w przekazaniu kwot pobranych od członków spółdzielni i z budżetu państwa. Zatem na podstawie powyższego, twierdzenia o poniesieniu przez spółdzielnię strat wskutek przeniesienia własności lokali są całkowicie bezpodstawne.

Aktualnie formułowane żądania zarządu SM Słoneczny Stok (żądanie odszkodowania w wysokości 35 mln zł) wynikają wyłącznie z niezadowolenia z nałożonego przez ustawodawcę zakazu zarabiania na przekształceniach mieszkań lokatorskich. Przed nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zarządy spółdzielni oprócz pobierania opłat z tytułu spłaty wskazanych wyżej rzeczywistych, właściwych kosztów budowy, dodatkowo pobierały od członków spółdzielni całkowicie uznaniowe własne opłaty (kilka, kilkanaście tysięcy złotych) zupełnie niezwiązane z wymogiem spłaty rzeczywistych kosztów wybudowania danego lokalu. Ustawodawca porządkując funkcjonowanie spółdzielczości mieszkaniowej i dostrzegając krzywdę najuboższych grup społecznych, wynikającą z wymuszania opłat niezwiązanych z rzeczywistymi kosztami budowy, zakazał zarządom zarabiania na członkach. Uchwalony zakaz został utrzymany w nowelizacji z grudnia 2009 r. W związku z powyższym nie ma materialnych ani formalnych podstaw do żądania jakiegokolwiek odszkodowania, ponieważ, fizycznie nie zaistniały żadne straty.

W związku z powyższym świadome wywoływanie szumu medialnego żądaniami horrendalnych odszkodowań (organizowanie konferencji prasowych) może wywoływać niepokój społeczny i wskutek wprowadzenia w błąd, poczucie krzywdy wśród tych członków, którzy przed zmianą przepisów zmuszeni byli na żądanie spółdzielni dopłacać uznaniowe kwoty przy przekształcaniu lokali lokatorskich w pełną własność. Działanie takie jest szkodliwym społecznie dezinformowaniem spółdzielców, ponieważ zarząd nie poinformował, że ustawodawca zakazując zarządom zarabiania, jednocześnie wprowadził przepis o możliwości odzyskanianadpłaconych wcześniej kwot przez osoby, od których zarządy pobrały uznaniowe dopłaty.

Bez wątpienia działalność zarządu polegająca na formułowaniu w mediach nieracjonalnych żądań przyczynia się do pogarszania wizerunku SM Słoneczny Stok. Zachowania takie w odbiorze społecznym postrzegane są jako nieobliczalne i stojące w sprzeczności z interesem społecznym i dobrem państwa. Działalność taka przyczynia się do trwałego podważania zaufania do spółdzielni Słoneczny Stok. Co w połączeniu z wysokimi czynszami, dużym zadłużeniem spółdzielni, liczną grupą niepłacących, m.in. powoduje, że SM Słoneczny Stok od wielu miesięcy nie jest w stanie sprzedać nowowybudowanych mieszkań.
Stanisław Bartnik


autor / źródło:

Redakcja

Białystok, 26 kwietnia 2010 r.Stanisław Bartnik
ul. Upalna 1A lok. 84
15-668 Białystok
członek rady nadzorczej


Zarząd
Rada Nadzorcza
SM Słoneczny Stok
Białystok
Wniosek o zawieranie z właścicielami odrębnych umów na zarządzanie nieruchomością wspólną

W związku z narzucaniem przez zarząd SM Słoneczny Stok w zawieranych umowach przeniesienia własności lokali zapisów o zarządzaniu przez spółdzielnię częścią wspólną nieruchomości, wnoszę o zaprzestanie zmuszania spółdzielców do podpisywania aktów notarialnych w tej formie i zawieranie z osobami przekształcającymi lokatorski lub własnościowy tytuł do lokalu w prawo własności, odrębnych umów na zarządzanie nieruchomością wspólną.


Uzasadnienie

Umieszczenie w akcie notarialnym zapisów o zarządzaniu nieruchomością wspólną nie jest ustawowym warunkiem przeniesienia własności lokalu. Narzucanie zapisów tego rodzaju narusza zasadę równoprawności stron w procedurze przekształceń spółdzielczych lokali w prawo własności i może ograniczać prawa strony (spółdzielców).Stanisław BartnikZałącznik:

- przykład umowy na zarządzanie zawieranej przez kielecką spółdzielnię.


autor / źródło:

Redakcja

Białystok, 26 kwietnia 2010 r.


Stanisław Bartnik
ul. Upalna 1A lok. 84
15-668 Białystok
członek rady nadzorczej


Zarząd
Rada Nadzorcza
SM Słoneczny Stok
Białystok


Wniosek o przetarg na serwis dźwigów

W związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców SM Słoneczny Stok wnioskami o obniżenie czynszów wnoszę o zorganizowanie przetargu niegranicznego na serwis dźwigów i obniżenie opłaty z 0,28 zł/m2 do uzyskanej w przetargu stawki rynkowej.


Uzasadnienie

Zarządcy administrujący białostockimi wspólnotami mieszkaniowymi pobierają za serwis wind znaczenie mniejszą opłatę. Np. firma Oven proponuje stawkę 0,05 zł/m2. W związku z powyższym, ze względu na dobro mieszkańców i redukcję kosztów spółdzielni zorganizowanie przetargu jest niezbędne.


Stanisław Bartnik


Załącznik:
- kopia wniosku mieszkańców o obniżenie opłat.


autor / źródło:

Redakcja

Więcej artykułów…

Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.