17
Pn, Sty

Członkowie rady nadzorczej współpracujący z zarządem SM Słoneczny Stok odrzucili formalny wniosek (odmawiając poddania pod głosowanie) o organizację walnego zgromadzenia członków na terenie spółdzielni. Zarząd nie chce się zgodzić na przeprowadzenie zebrania w dużej sali, w dniu wolnym od pracy. W 2008 r. zorganizował  zgormadzenie w innej części miasta, w pomieszczeniu na 415 miejsc.

Zarząd SM Słoneczny Stok oskarżył Stanisława Bartnika o uprawienie nieuczciwej konkurencji poprzez rozpowszechnianie ulotek z rzekomo nieprawdziwymi informacjami. Sprawę na zlecenie kierownictwa SM Słoneczny Stok skierował do sądu III Komisariat Policji mieszczący się przy ulicy Upalnej w Białymstoku. To kolejne doniesienie tego komisariatu na Stanisława Bartnika. Pierwszy wniosek zawierał oskarżenie o nielegalne rozwieszanie ogłoszeń o organizacji konferencji uwłaszczeniowej z udziałem dra Tomasza Wójcika, współautora nowelizacji ustawy. Oskarżenie z uwagi na nietypowość zyskało rozgłos krajowy i zainteresowanie krajowych mediów.

16 czerwca 2009 r. odbyła się rozprawa w Sądzie Grodzkim w Białymstoku w procesie o uprawianie nieuczciwej konkurencji. Pełnomocnik spółdzielni Słoneczny Stok, Krzysztof Rutkowski, jeszcze przed decyzją Sądu domagał się zawiadomienia mediów o wyroku skazującym (gdyż na 18 czerwca prezesi zaplanowali walne zebranie w SM Słoneczny Stok!). Sąd jednak odrzucił oskarżenie i wydał postanowienie o umorzeniu, a kosztami procesu obciążono skarb państwa. Zarząd SM Słoneczny Stok nie dał za wygraną i 23 czerwca złożył zażalenie. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego, który podtrzymał postanowienie o umorzeniu, a zarazem zasygnalizował bezpodstawność oskarżenia.

Powstaje pytanie jak daleko mogą posunąć się władze spółdzielni w zwalczaniu ruchów reformatorskich? Czy obywatel-spółdzielca ma prawo do informacji i prawo współdecydowania o przyszłości spółdzielni? Czy konieczna jest reforma prawa spółdzielczego, by ukrócić wszechwładzę zarządów? Czy obywatele, przymusowi klienci spółdzielni-molochów muszą być niewolnikami systemów zbudowanych w okresie PRL, nawet teraz, 20 lat po formalnym upadku komunizmu?

ZOBACZ: ANKIETA SM

ankieta-sm


ZOBACZ: OGŁOSZENIE

przyklad-ogloszenia


ZOBACZ: TREŚĆ ZARZUTU

oskarzenie-komisariat


ZOBACZ: POSTANOWIENIE SR

postanowienieSR1          postanowienieSR2


ZOBACZ: POSTANOWIENIE SO

postanowienieSO1   postanowienieSO2   postanowienieSO3   postanowienieSO4autor / źródło:

Redakcja

Białystok, 12 lipca 2010 r.


Stanisław Bartnik
ul. Upalna 1A lok. 84
15-668 Białystok


Sąd Apelacyjny
w Białymstoku
Zażalenie na decyzję rzecznika dyscyplinarnego


Z zaskoczeniem przyjmujemy doniesienia medialne o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec wiceprezesa białostockiego sądu okręgowego Jerzego Fiedoruka. Zaistniałe okoliczności wydają się dziwne, ponieważ jako wnioskodawcy nie otrzymaliśmy żadnej informacji uzasadniającej stanowisko rzecznika, a o sprawie dowiadujemy się z mediów.

W imię interesu społecznego, umacniania dobrego imienia i zaufania do białostockiego sądu, wnosimy o przeprowadzenie postępowania dyscyplinarnego. Sędzia Jerzy Fiedoruk nie jest początkującym sędzią, pełni funkcję wiceprezesa sądu, więc z pewnością zna prawo, a w szczególności art. 86 ustawy o ustroju sądów powszechnych.

Zgodnie z art. 86 § 1 i 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych (w związku z art. 29 Prawa o ustroju sądów administracyjnych i art. 70 § 1 Prawa ustroju sądów wojskowych) oraz art. 37 ustawy o Sądzie Najwyższym (w związku z art. 49 Prawa o ustroju sądów administracyjnych), sędzia nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia, ani innego zajęcia (również nieodpłatnego) bądź sposobu zarobkowania, które przeszkadzałoby w pełnieniu obowiązków sędziego, mogło osłabiać zaufanie do jego bezstronności lub przynieść ujmę godności urzędu sędziego.

Sędzia nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego, członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni, być członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą. Nie może też prowadzić działalności gospodarczej, czy to sam, czy wspólnie z innymi osobami, ani zarządzać taką działalnością, lub być przedstawicielem przedsiębiorcy. Sędziemu nie wolno również posiadać w spółce prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego.

Z powyższych regulacji jednoznacznie wynika, że sędziowie mają zakaz pełnienia innych funkcji i że zakaz zasiadania w radzie nadzorczej spółdzielni jest wymieniony bezpośrednio. Dlatego mocno zaskakuje przedstawione w doniesieniach medialnych stanowisko. Mamy nadzieję, że w tym przypadku doszło do niefortunnego nieporozumienia.

Dla opinii publicznej niezrozumiały wydaje się fakt dwukrotnego zasiadania w radzie przy tak jednoznacznym stanie prawnym i rezygnacji z mandatu dopiero po interwencjach spółdzielców. Okoliczności te mogą wywołać wśród obywateli poczucie nierówności wobec prawa oraz przekonanie, że wysokich funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości nie obowiązują powszechnie przyjęte standardy.
Należy zauważyć, że sąd, jako organ władzy państwowej jest dobrem wszystkich obywateli, dlatego niedopuszczalne wydaje się tolerowanie zachowań mogących podważać zaufanie do sądu oraz mogących godzić w dobre imię innych sędziów wykazujących nienaganne postawy. Uznajemy, że zewnętrzna interwencja jest niezbędna ponieważ środowisko sędziów stanowi silnie zhierarchizowaną grupę zawodową i odnosimy wrażenie, że trudno jest sędziom funkcjonującym na szczeblu rejonowym i okręgowym występować z tego rodzaju wnioskami, szczególnie dotyczącymi przełożonych.

W związku z ujawnieniem wspomnianego, aż dwukrotnego narusznia art. 86 ustawy przez wiceprezesasądu okręgowego wBiałymstoku, wnosimy o przeprowadzenie kontroli przestrzegania art. 86 ustawy przez sędziów białostockiego sądu rejonowego, okręgowego i apelacyjnego. Ponadto prosimy o kontrolę postępowań sądowych z udziałem J. Fiedoruka i zbadanie, czy orzekając w sprawach spółdzielnia - spółdzielca, sędzia Fiedoruk nie podlegał w tych postępowaniach wyłączeniu z mocy ustawy.

Uprzejmie prosimy o poinformowanie jakie decyzje zostaną podjęte w niniejszej sprawie.Andrzej Kępa
Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe


Stanisław Bartnik
Stowarzyszenie Nasze Osiedle
Załączniki:
- kopie wykazów członków RN;
- kopia publikacji.


autor / źródło:

Redakcja

Więcej artykułów…

Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.