08
Pn, Sie

Podzielnik kosztw w SM Soneczny Stok

W odpowiedzi na liczne zapytania w kwestii zmiany zasad rozliczania kosztów ogrzewania w SM Słoneczny Stok, uprzejmie informujemy, że sprawą zajmuje się prokuratura. Wniosek z podpisami ponad 850 osób został dodatkowo doprecyzowany w związku z modyfikacjami regulaminu wprowadzanymi w międzyczasie przez władze spółdzielni.

Na podstawie oceny biegłego oraz prawomocnego wyroku białostockiego Sądu Apelacyjnego I Aca 1119/15 określiliśmy najważniejsze sprzeczności z prawem wersji regulaminu przyjętej uchwałą 655/2015 oraz wskazaliśmy oczekiwany zakres zmian.

Poniżej wykaz najważniejszych błędów bieżącego regulaminu (z uchwały 655/2015) wymagających korekty (usunięcie zapisów niezgodnych z prawem):

1. Oparcie rozliczenia na podzielnikach (i szacowaniu kosztów) choć nie są one urządzeniami pomiarowymi. Nieokreślenie procentowego udziału podzielników w kosztach rozliczenia pozwalające na potencjalne manipulowanie rozliczeniami.

2. Brak ciepłomierzy w poszczególnych budynkach – w wielu nieruchomościach SM Słoneczny Stok dopuszczono rozliczanie kilku budynków „hurtem” na podstawie wskazań jednego zbiorczego ciepłomierza.

3. Różnicowanie w rozliczeniu lokali mieszkalnych i użytkowych.

4. Naliczanie opłaty za podgrzanie wody w przeliczeniu na m2 powierzchni a nie na osobę.

5. Naliczanie użytkownikom odmawiającym rozliczenia podzielnikowego karnej opłaty stanowiącej 2,5-krotność rzeczywistego kosztu ogrzewania.

6. W przypadku nieodczytania wskazania podzielnika przyjmowanie wskazań z poprzedniego okresu rozliczeniowego.

Ad 1. Według orzecznictwa sądowego (prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku IC 45/15) niedopuszczalne jest rozliczenie znacznej części ogółu kosztów c.o. przy użyciu podzielników, ponieważ nie są one ciepłomierzami i nie mierzą ilości zużytego ciepła. W związku z powyższym ich udział w rozliczeniu powinien być ograniczony do maksymalnie kilkunastu procent ogółu kosztów.

Ponadto obowiązek zmniejszenia udziału podzielników w podziale kosztów ciepła wynika bezpośrednio z przepisów: w przypadku budynków wielolokalowych zarządca jest zobowiązany do utrzymania minimalnej temperatury w budynku +16°C. Dla pomieszczeń mieszkalnych norma określa temperaturę 20°C dla łazienek 24°C. Z uwagi na powyższe realny udział podzielników w rozliczeniu automatycznie zawęża się więc do zalewie kilku procent, co poddaje w wątpliwość ekonomiczny sens ich stosowania (w załączeniu przykładowa analiza biegłego).

Podzielniki nie mogą być traktowane jak ciepłomierze bo rejestrują temperaturę grzejnika na styku podzielnik-grzejnik, nie uwzględniając ciepła z innych źródeł (np. kuchenki gazowe) oraz przepływu przez przegrody (ściany, stropy). Wobec powyższego bazowanie na podzielnikach i naliczanie opłat w oparciu o ich wskazania z oczywistych względów nie może spełnić normy zawartej w art. 45a upe. Autorzy bieżącego regulaminu przyznają się do tego faktu posługując się określeniem „szacowanie kosztów”.

W regulaminie SM Słoneczny Stok z 22.06.2015 nie określono jaka część ogółu kosztów będzie rozdzielana przy pomocy podzielników i jednocześnie użyto wspomnianego określenia „szacowanie”. Zabieg taki ma na celu pozostawienie spółdzielni możliwości uznaniowej korekty naliczonych opłat – jest to sprzeczne z zasadą z art. 45a nakazującą naliczenie opłaty odpowiadającej rzeczywistemu zużyciu ciepła.

Uchwalony system może stwarzać pole do nadużyć i nieuprawnionej uznaniowej ingerencji w podział kosztów. Bowiem w myśl przyjętego regulaminu w zależności od doraźnych potrzeb zarządcy stawki opłat mogą być uznaniowo zmieniane bez wiedzy i zgody użytkowników lokali.

Ad 2. Prawo energetyczne nie zezwala na rozliczanie grup budynków w oparciu o wskazania jednego ciepłomierza obsługującego, np. 3-5 bloków. Z oczywistych względów przy rozliczeniu w takiej formie nie jest możliwe naliczenie opłat odpowiadających faktycznemu zużyciu czy choćby zbliżonych do rzeczywistego zużycia ciepła w danym lokalu.

Ad 3. Prawo energetyczne i kodeks cywilny nie przewiduje uznaniowego różnicowania zasad rozliczenia dla lokali mieszkalnych i użytkowych. Art. 45a upe zobowiązuje do naliczania opłat odpowiadających faktycznemu zużyciu ciepła.

Ad 4. Niedopuszczalne i niezgodne z prawem jest uznaniowe narzucanie stawek opłat za podgrzanie wody kalkulowanych w przeliczeniu na m2 powierzchni a nie w przeliczeniu na osobę.

Ad 5. Sąd Okręgowy w wyroku IC 45/15 uchylił regulamin rozliczeń kosztów c.o. zmuszający użytkowników lokali nieopomiarowanych (bez podzielników) do płacenia stawek stanowiących wielokrotność rzeczywistych kosztów ogrzewania przypadających na lokale.

Proponowany pakiet zmian

W celu dostosowania regulaminu rozliczania kosztów c.o. do wymagań art. 45a upe oraz specyficznych realiów SM Słoneczny Stok (ogrzewanie się gazem z kuchenek) proponuje się następujące zmiany:

1. Przyjęcie, że 85% ogółu kosztów ogrzewania nieruchomości to tzw. koszty stałe rozdzielane na wszystkie lokale proporcjonalnie do powierzchni.

2. 15% z ogółu kosztów będzie rozdzielane przy pomocy podzielników z zastrzeżeniem, że naliczona podzielnikami stawka w przeliczeniu na m2 nie może być wyższa niż 115% rzeczywistego kosztu ogrzewania przypadającego na m2 w rozliczanym budynku.

3. Zainstalowanie ciepłomierzy w każdym rozliczanym budynku. Użytkownicy nie mogą ponosić nieswoich kosztów przesyłu i ogrzewania innych lokali, np. nieocieplonych budynków znajdujących się w „zbiorczym” węźle obsługującym budynki ocieplone i nieocieplone.

4. Przestrzeganie normy obligującej do utrzymania w budynku wielolokalowym minimalnej temperatury +16°C oraz normatywnej temperatury 20°C i 24°C dla łazienek.

5. Umożliwienie użytkownikom lokali swobodnego wyboru metody: rozliczenie z użyciem podzielników oraz rozliczenie na podstawie rzeczywistych kosztów ogrzewania występujących w nieruchomości.

Oprócz zobowiązania władz SM Słoneczny Stok do dostosowania regulaminu do wymogów art. 45a upe, Prokuratura Regionalna w Białymstoku ma ustawowy obowiązek reprezentacji tysięcy pokrzywdzonych kominowymi dopłatami naliczanymi na podstawie sprzecznego z prawem regulaminu – doprowadzenie do ugody lub wniesienie powództwa o ustalenie nieistnienia zobowiązań.

Do oceny Prokuratury Regionalnej pozostawiamy kwestię naprawienia szkody za wieloletnie naliczanie nienależnych opłat (w oparciu o uchwałę SN III CZP 58/14) oraz pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które dopuściły do wyrządzenia szkody użytkownikom lokali.

Wszyscy pokrzywdzeni dopłatami za ogrzewanie w SM Słoneczny Stok mogą (i powinni!!!) pisemnie zgłaszać wnioski do postępowania – sygnatura PO II Pc 26/2016, adres: Prokuratura Regionalna w Białymstoku, ul. Włókiennicza 32, 15-464 Białystok.

 

 

Stanisław Bartnik

23 maja białostocki Sąd Rejonowy (sekcja nadzoru postępowań) uchylił postanowienie Prokuratury Rejonowej Białystok – Północ w sprawie zawiadomienia dotyczącego oszustwa internetowego i nakazał prowadzenie postępowania przygotowawczego.

Uchylone postanowienie dotyczy przestępstwa polegającego na doprowadzaniu do wyrządzenia szkody majątkowej poprzez rozsyłanie pocztą elektroniczną wprowadzającej w błąd wiadomości mającej na celu nakłonienie ofiary do podania numeru telefonu komórkowego i nieświadomego zaakceptowania wysokopłatnych wiadomości SMS.

Nadawca ze specjalnie utworzonego konta Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. rozsyłał do firm wiadomość udającą zamówienie klienta. W e-mailu informował, że składa zamówienie i że plik zamówienia jest do pobrania z serwisu internetowego po podaniu numeru telefonu. Jeśli firma-ofiara uwierzyła w treść e-maila i postąpiła zgodnie z instrukcją, to wpisując numer telefonu w formularzu nieświadomie akceptowała otrzymywanie drogich SMS-ów (wg relacji około 18 zł). Jeśli poszkodowany od razu nie zorientował się w sytuacji to prawdopodobnie mógł otrzymać nawet kilka SMS-ów.Ze skanu strony do pobierania wynika, że plik został pobrany prawdopodobnie 4933 razy, co może oznaczać tysiące pokrzywdzonych i wyłudzenie rzędu dziesiątek tysięcy złotych.

Z poczynionych ustaleń wynika, że z e-mailami z "zamówieniem" wysyłanymi z adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz z "wezwaniami do zapłaty" słanymi 23 maja 2016 r. z konta Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. prawdopodobnie może być związany podmiot o nazwie Michau Enterprises Ltd.

 

Więcej o fałszywych wezwaniach do zapłaty >>

Inne wpisy nt. "wezwań" od kodlexpol >>


Białostocki sąd dostrzegł społeczną szkodliwość czynu i uchylił decyzję prokuratury o odmowie wszczęcia dochodzenia.

W postępowaniu przygotowawczym będziemy domagać się:

– ustalenia tożsamości autora i nadawcy e-maila z fałszywym zamówieniem;
– ustalenia liczby pokrzywdzonych i łącznej wartości wyłudzonych środków;
– ustalenia wspólników tego procederu: osób odpowiedzialnych za udostępnienie pliku do pobierania oraz czerpiącychkorzyści z obsługi opłat z SMS-ów;
– skierowania aktu oskarżenia i skazania nadawcy wiadomości i osób współodpowiedzialnych.

Oprócz skazania z obowiązkiem naprawienia szkody (zwrotu wyłudzonych środków z odsetkami do dnia zapłaty) sąd powinien orzec o czasowym zakazaniu prowadzenia działalności gospodarczej. Przestępcy internetowi nie mogą czuć się bezkarni. Muszą mieć świadomość, że nie są anonimowi w sieci i będą ścigani tak samo jak osoby dopuszczające się konwencjonalnych oszustw.

Obecna plaga przestępczości internetowej wynika z niedostosowania przepisów do szybko zmieniających się realiów internetu, niejednokrotnie bezczynności organów ścigania oraz – powiedzmy wprost – braku wykwalifikowanych kadr w policji i prokuraturze.
W Białymstoku działa prawdopodobnie zorganizowana grupa osób trudniących się wyłudzaniem drogiego sprzętu RTV-AGD i zaciąganiem zobowiązań finansowych z wykorzystaniem danych osobowych osób starszych niejednokrotnie uzależnionych.

Na koszt emerytów, z wykorzystaniem ich dowodów osobistych jest np. brany bardzo drogi sprzęt w salonach telefonii komórkowej. Niewykluczone, że w przestępstwa mogą być zamieszane osoby reprezentujące operatorów.

Przestępcy typują swoje ofiary spośród ludzi starszych posiadających renty i emerytury, niezaradnych, łatwowiernych oraz z nałogami. W celu zdobycia zaufania empatycznie wysłuchują problemów i oferują im "pomoc". Przynoszą drobne prezenty, np. żywność, albo alkohol w przypadku uzależnionych. Po nawiązaniu znajomości przejmują ich dowody osobiste lub inne dokumenty nadające się do wykorzystania do zakupów lub zaciągnięcia zobowiązań.

Starsi ludzie nie zdają sobie sprawy jak groźne może być udostępnienie dokumentów obcym osobom. Przestępcy na ich koszt potrafią np. odwiedzić kilku operatorów telefonii komórkowej i kupić sprzęt wart rynkowo parę tysięcy złotych i obciążyć ofiary 2-3 letnimi umowami o miesięcznych abonamentach nawet 300 zł. Emeryci zostają z długami. Windykatorzy nękają ich pismami a komornicy zajmują im świadczenia na wiele lat.

Aktualnie zajmujemy jedną z takich spraw. W gronie podejrzanych jest prawdopodobnie kobieta w wieku 50-60 lat oraz mężczyzna w wieku około 60-70 lat, wzrost około 160-170 cm, o krępej budowie ciała, siwych kręconych włosach (wygląd z sierpnia 2015 r.) i wyrazistym głosie.

Jeżeli ktoś padł ofiarą tego rodzaju przestępstwa lub ma informacje o osobach trudniących się takim procederem jest proszony o kontakt.


Stanisław Bartnik
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 605 24 98 27

Totolotek. Upalna 1A

Według relacji w nocy z 19 na 20 maja dokonano włamania do lokalu Totolotka, znajdującego się na parterze budynku Upalna 1A, od strony ul. Popiełuszki. Ukradziono kasetkę z pieniędzmi. Policja prowadzi dochodzenie. 23 maja zgłosiła się po zapis z monitoringu.

Z nagrań z kamer wynika, że pracownicy firmy ochroniarskiej, zaangażowanej przez spółdzielnię Słoneczny Stok, wbrew obowiązkom nie patrolują obiektu według umownego harmonogramu. Rozboje, kradzieże i dewastacje są m.in. efektem braku wymaganej aktywności.

Przypominamy: Ochrona obsługująca obiekt Upalna 1A ma obowiązek dokonywać regularnych obchodów na zewnątrz i wewnątrz budynku. Czynności te muszą być realizowane bezwarunkowo każdego dnia.


Nożownik na Upalnej 1A >>

Foto Radio Biaystok

Białostocki I Urząd Skarbowy wyróżnia się jakością i kulturą obsługi petentów.

Wielokrotnie mieliśmy okazję widzieć i również doświadczyć kompetentnego i szybkiego załatwiania spraw i wyjątkowo miłej obsługi.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje duże osobiste zaangażowanie pracowników i poświęcanie czasu np. na udzielanie wyjaśnień i dawanie wskazówek petentom w zakresie – jak się wydaje – przekraczającym normatyw obowiązków.

Niedawno po raz kolejny byłem świadkiem takiej niespotykanej w Białymstoku rzetelności i zaangażowania w załatwianiu spraw interesantów. Moim zdaniem wzorem dla innych może być praca pani Bożeny Hryniewickiej.

Bieda w blokowisku Słoneczny Stok nasila przestępczość i dzikie zachowania. Oprócz rozbojów, ataków nożowników, dokuczają kradzieże nawet rzeczy z pozoru niemających wartości. Rosną lombardy w blokowiskach.

W budynku Upalna 1A z toalety ukradziono uchwyt do papieru toaletowego a ostatnio próbowano zdemontować klamki od drzwi.

Jeszcze 10 lat temu blokowisko Słonecznego Stoku miało inną strukturę ludności. Mieszkańcami byli w rozumieniu białostockim szanowani i poważani obywatele: prokuratorzy, sędziowie, ważni urzędnicy, politycy, przedsiębiorcy itd. Dziś prawie wszyscy uciekli. W blokach postkomunistycznej spółdzielni zostali najbiedniejsi i tacy, którzy nie mogą uciec.

Zmiana ta w połączeniu z wysokim czynszem i przedmiotowym traktowaniem ludzi przekłada się na zdziczenie zachowań.

 

Był uchwyt, nie ma uchwytu.

 

Klamka uratowana, ale na jak długo..?

 

Najwyższy czas na reformę spółdzielczości i obniżenie kosztów egzystencji, bo już niedługo może być za późno.

Więcej artykułów…

Używamy cookies 🍪
Klikając przycisk "OK" wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania z serwisu SlonecznyStok.pl.